Uddannelsesfolder januar 2022

Jeg valgte Corrective Sounds-uddannelsen, fordi…

”Der er så meget substans i CS-Metoden, at det er vanvittigt” (Anne Dorthe Helth)
“Mange muligheder for at hjælpe mennesker, med så utrolig mange forskellige lidelser” (Marianne Agerholm)
”Forbedringerne sker meget hurtigere, end det er muligt med medicin” (Jytte Dybro)
“Koblingen ml. teori og praksis gjorde forståelsen bedre og udfoldede indsigten i, hvor holistisk Corrective Sounds-metoden er” (Katrine Bagnkop)
“Vi lærer at afdække og korrigerer ubalancer, før de udvikler sig til sygdomme” (Titi Mikkelsen)

 

Uddannelse i Corrective Sounds Metoden

Uddannelsen som du får gennem Corrective Sounds Akademiet, er godkendt som en hel uddannelse med mulighed for RAB/SA registrering og opnåelse af titlen DK-Kinesiolog®. Dog er det et krav, at kursisten enten før eller inden eksamen har gennemført grundkurset i kropsafbalancering 1-4 (KA1-4), ligeledes obligatorisk kurser i anatomi, fysiologi og sygdomslære, samt kurser i ernæring. Kursisten skal selv have været gennem behandling i Corrective Sounds Metoden.

Selve forløbet med undervisning, klientarbejde, praktik og eksamen i Corrective Sounds Metoden strækker sig typisk over 1½ – 2½ år. Der er dog mulighed for at aftale en mere komprimeret og individuel undervisning i form af mesterlære for kursister med en sundhedsfaglig baggrund.

Her finder du ansøgningsskema i forbindelse med optagelse på uddannelsen

Uddannelsesforløb i Corrective Sounds Metoden

Du kan vælge forskellige uddannelsesforløb

Corrective Sounds Metoden en godkendt uddannelse under brancheforeningen Danske Kinesiologer i den komplementære sundhedssektor, hvor du har mulighed for at blive uddannet i en behandlingsmetode, som har været praktiseret i Danmark siden år 2000. Metoden har vist sig meget virkningsfuld i forhold til øget trivsel og sundhed for mange mennesker i alle mulige aldre.

Du kan blive uddannet på et blandet hold, i et individuelt fuldtids tilrettelagt forløb, eller et individuelt forløb med faste ugentlige undervisningsdage.

Holdundervisning er åben for alle, der har interesse og har de nødvendige forudsætninger:

Uddannelsen forløber sig over ca. 1,5 – 2 ,5 år og planlægges individuelt eller med hvert hold ved opstart. Uddannelsen består af såvel teoretisk undervisning, træning og praktikundervisning, så du bliver klædt godt på til at drive din egen professionelle sundhedsklinik som RAB registreret behandler ( Registreret Alternativ Behandler)

Holdstart ved minimum 2-4 deltagere og datoerne aftales altid med holdet. Opstart af nye hold er i månederne januar og september.

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du vil vide mere, ønsker optagelse på uddannelsen og evt. opnåelse af merit.

Kontakt Corrective Sounds Akadamiet på tlf. +45 2072 7090 eller send en e-mail: adm@correctivesounds.com

KLIK læs mere om uddannelsesforløb for holdundervisning

Kurser i anatomi, fysiologi og patologi (sygdomslære)

Individuelle uddannelsesforløb en mulighed for allerede sundhedsuddannede; f.ex.sygeplejersker, fysio-og ergoterapeuter. Studiet foregår på fuldtid eller deltid

 1. Uddannelsen planlægges som et fuldtidsstudieforløb.

2.  Uddannelsen planlægges med et bestemt antal undervisningsdage pr. uge/måned.

Kontakt Corrective Sounds Akademiet

Kontakt os gerne hvis du er interesseret i at vide mere om Corrective Sounds uddannelsen eller om du kan opnå merit for andre kurser du har gennemført. Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os.

 

Tlf. +45 2072 7090

E-mail: adm@correctivesounds.com

Kontakt: Ellen Eriksen

Kontakt

1 + 11 =

Corrective Sounds Metoden- uddannelsesoversigt
Nedenstående følger en oversigt over uddannelsen i Corrective Sounds Metoden.

Uddannelsen er godkendt af Danske Kinesiologer i 2011.

Før start på Corrective Sounds Programmet forudsættes gennemførelse af kurser i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Derudover skal du have modtaget behandling af en registreret Corrective Sounds behandler, som du finder under behandlere.

Uddannelseforløb for hold: teoriundervisning, klientarbejde, praktikundervisning og eksamen i Corrective Sounds Programmet strækker sig typisk over 1½ – 2½ år.

Individuel undervisningsforløb for sundhedsuddannede:

Der er mulighed for at aftale et fuldtidsstudie eller et komprimeret og helt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb med teoridage og mesterlæreundervisning i klinik.

Andre kursusudbydere Lektioner Corrective Sounds Akademiet
kinesiologi lektioner
Lektioner Corrective Sounds Akademiet
Andre kurser
Lektioner
Kropsafbalancering 1-4  64
Basiskursus i muskeltest 40
Supervision basiskursus 6
Anatomi og fysiologi 200 Corrective Sounds Programmet- del 1 144 Klinikdrift 16
Sygdomslære 100 Supervision 18 Kommunikation 32
Psykologi 50 Praktik 1 og 2 80  Der kan gives merit for relevante kurser fra andre skoler
Andre alternative behandlingsformer 50
Egen erfaring fra 50 klientforløb
Førstehjælp 12
Andre timer i alt 412 Kinesiologitimer i alt 360 Andre timer i alt 48
Herefter eksamen og
mulig RAB Godkendelse hos Brancheforeningen Danske Kinesiologer
 Der kan gives merit for kinesiologi kurser fra andre skoler
Corrective Sounds Programmet –del 2 56
Praktik 3 og 4 80
Kinesiologitimer i alt 496
Herefter eksamen
mulighed for Godkendelse DK Kinesiolog® hos Brancheforeningen
Danske Kinesiologer

 

 

Læringsstile for praktikundervisning
Læringsstile for 160 timers praktikundervisning i Corrective Sounds Programmet (CSP)

Hensigt

Den studerende skal erfare hverdagen i en klinik med klient arbejde, integrere den lærte teori, opleve hvordan den på varierende måde anvendes i praksis og opnå læring gennem alle sanser. Opleve i praksis hvordan der kommunikeres med klienten under testning og hvordan klienterne vejledes og rådgives i forbindelse med hjemmearbejde.

Erfaringsdannelse ses som et afgørende element i en udvikling af en kompetent professionel CSP behandler. Anvendelse af viden afhængig af mulighederne for at reflektere før og/eller efter en klientbehandling.

Trin i læring

Niveauerne spænder fra novice til ekspert. I praksis befinder den studerende sig altid i større eller mindre grad på alle de forskellige beskrevne niveauer afhængig af deres hidtidge erfaringer.

En kompetence der qua CS-metodens udførsel over tid kan læres, gennem de arbejdsopgaver den studerende varetager. Dette perspektiv bringer vi ind for at kunne diskutere forventninger til, hvad de studerende kan i forbindelse med uddannelsesforløbet.

Niveau 1: “novicen”

Novicen kan ikke integrere teori og praksis og læringsaktiviteten ligner mest af alt elementkompetencetilegnelse. Den studerende er i praktik 1 ikke længere total novice, idet de har nogle erfaringer fra teoriundervisningsforløbet og erfaringer med metoden på egen krop før de påbegynder CSP uddannelsen. De studerende vil være observatører I det der foregår mellem klient og professionel CS-behandler. Lære hvordan behandlingsformen forklares og formidles til klienter og finde inspiration til hvordan de selv vil forklare og planlægge behandlingsforløb i deres egen klinik og har fundet lyst og mod til at gå igang med behandlinger selv.

Niveau 2: ”den avancerede nybegynder”

Her har den studerende baggrundserfaring nok til at genkende en situations aspekter. Hun/han må dog koncentrere sig om indholdet i testproceduren og andet fagligt, der er undervist i. Man kunne kalde det, at der situativt må konstrueres koblinger mellem praksis og teori. Den studerende har brug for støtte med hensyn til prioritering af opgaverne, og udførelsen må støttes af en professionel udøver (instruktør), der mindst har det kompetente niveau. Får gentaget og repeteret den lærte teori.

Niveau 3: “Den kompetente udøver “

Den studerende har overblik og forståelse, og der er ingen vanskeligheder med at skifte fra et teoretisk overvejelsesplan til et praktisk kropsligt. Den studerende reflekterer før handling, kender sit stof og forbindelsen mellem praksis og teori. Med udgangspunkt i modellen vil den studerende dog ikke opfatte situationer i helheder.

Niveau 4: “Den kyndige aktør”

Den studerende erkender en situation med udgangspunkt i helhedsbilleder, behøver ikke at blive guidet og identificerer mere eller mindre umiddelbart, hvad der skal gøres og i hvilken rækkefølge. På niveau 4 vil den studerende stadig skele til forskrifter eller teorier – vil gerne være 100 % sikker.

Niveau 5: “Et enormt intuitivt greb om situationen”

Benævnes ”ekspertniveau”. Her er den tilegnede teori og den praktiske handlekompetence smeltet sammen, således at den studerende ikke skal spilde tid på overvejelser af en bred vifte af ufrugtbare og alternative løsninger, men har et intuitivt greb om situationen. Eksperten frasiger sig ikke konsekvent at bruge analytiske redskaber. Har den studerende ikke tidligere erfaringer er det nødvendigt, at besidde ekseptionelle analytiske færdigheder.

Sammenfatning

Udvikling af bredden i de studerendes praksis burde kunne lade sig gøre ved studie af de kyndiges og eksperternes præstationer og de deraf følgende resultater. Ikke alle evner at blive eksperter – et niveau der kræver flere års arbejde i feltet, stor baggrundsviden og det værktøj, der er nødvendigt for at lære af sine erfaringer.

Gennem denne model gøres vi opmærksomme på at der er forskel på at være begynder og erfaren, at læreprocesser har faser og forløb. Dermed kan vi se den enkelte studerendes kompetencer i forhold til vedkommendes erfaringer.

Vi kan være opmærksomme på, at der er grænser for hvad teoretisk/praktisk uddannelse kan formå i forhold til at skabe kompetente udøvere. Enhver læring er principielt selvlæring, og vi sætter rammerne for at støtte dem bedst muligt i processen og opnå at blive dygtige udøvere af CSP.

Pædagogik

Omsorgen for den studerende såvel som for klienten tager udgangspunkt i Søren Kirkegaard filosofi. Udgangspunkter at møde den studerende og klienten, hvor de er pt. i deres viden og forståelse og sammen med dem bygge videre derpå.

Der opsættes løbende mål – og målene evalueres løbende efter behov. Den studerende forventes at tage ansvar for egen læring og uddannelse.

Etik og moral i arbejdet og omkring informationer til klienterne i henhold til de etiske regler.

4MAT systemet anvendes i al undervisning og læring.

 

CS Programmet - del 1
Undervisningen omfatter alle de grundlæggende principper i Corrective Sounds Programmet som er udviklet igennem erfaring og arbejde med metoden siden år 2000.

Varighed: 144 timers undervisning, 18 timers supervision, samt 40 timers praktikundervisning 1 hos instruktører og 40 timers praktikundervisning 2 så vidt det er muligt i egen klinik med sammen med en instruktør. Der undervises og arbejdes med egne klienter. Instruktør tester udvalgte klienter og giver feed-back der kan bedre slutresultatet for klienterne og den studerende lærer af dette og hvad de selv skal arbejde videre på at dygtiggøre sig i.

Undervisningen foregår typisk ved at kursisten arbejder på egne klienter og får supervision i forhold til dette. Herudover afsættes der tid til, at kursisten kan få afklaret forskellige spørgsmål efter behov.

Praktik 1 foregår hos godkendt instruktør i Corrective Sounds Programmet. Her følger kursisten arbejdet med klienterne og deltager og går til hånde efter mulighed og relevans i det direkte arbejde med klienterne og får derved integreret teorien og får inspiration til arbejdet i egen klinik.

Herudover skal der i denne periode arbejdes selvstændigt med 50 klientforløb á min. 2-3 behandlinger (ca. 5-7 timer) pr. klient. Klienterne registreres. Der gives supervision løbende efter behov.

Afsluttende eksamen er med klientcase beskrivelser, teoretisk eksamen og udførelse af en klientbehandling.

Vi arbejder under tavshedspligt.

Behandleren opnår RAB godkendelse når Brancheforenings krav er opfyldt og eksamen er bestået.

Praktik 1
Generel baggrund for praktikundervisningen

 

I praktikken drejer det sig om at observere, iagttage og selv arbejde med at omsætte teori til praksis og oplæres i metoden – lige fra det første møde med klienten i telefonen til den afsluttende behandling.

Den studerede forventes at gå til hånde og naturligt kunne assistere i henhold til løbende opnåede viden, oplæring og erfaring ud fra de almindelige udviklingstrin, som beskrevet i det pædagogiske grundlag for praktikken – fra novice til ekspert.

Løbende sættes der individuelle mål for den studerende med muligheder for den videre udvikling til målet at kunne arbejde selvstændigt med CS programmet på klienter og opnå optimale behandlingsresultater for klienterne.

 

Generelt handler det også om:

 

 1. At tilegne sig metaforer og forklaringsmodeller i forhold til kommunikationen med klienten, således at det der arbejdes med giver mening for klienten til fremme af deres sundhedsforståelse og egenomsorg (i forhold til Aron Antonowskis sundhedsforståelse).
 2. Løbende at være bevidst om, hvor den studerede er i egen udviklingsproces i forhold til at integrere teori og praksis og sætte individuelle mål for egen læring – ud fra behov, ønsker og interesseområder.
 3. At arbejde med mange forskellige klienttyper og problemstillinger og i den proces blive bevidst om, hvilke fagområder og klienttyper man helst vil specialisere sig indenfor.

 

Den læringsstil som danner baggrund for gennemførelsen af alle praktikkerne betegnes ”Fra novice til ekspert” og er beskrevet i et separat dokument. Desuden anvendes ”4MAT” systemet i undervisningen. Undervisningen tilrettelægges således efter principperne: Hvorfor, hvad, hvordan, hvad-nu-hvis.

 

Struktur for praktikundervisningsmodulerne 1-4 (4 x 40 timer)

 

Praktik 1 og 2 er obligatoriske i forbindelse med Corrective Sounds uddannelsen til RAB-registrering.

 

Praktik 3 og 4 kan tages for at opfylde kravet om undervisningstimer til at gå til eksamen til DK-kinesiolog. Praktik 3 og 4 kan også tages efter en RAB-registrering som fortsat udvikling i arbejdet med klienter og i processen fra novice til ekspert. Forudsætning for at gå videre til praktik 3 og 4 er, at den studerende har erfaring fra gennemførelse af 50 klientforløb.

 

Vi registrerer praktiktimerne i en logbog. Som regel aftales hele praktikdage på op til 8 timer.

 

Alle praktikkerne er individuel undervisning, og der er derfor ikke en generel læseplan for praktikkerne. Vi har en læseplan for de 23 teoridage i CS-programmets basisundervisning for at blive RAB-registreret samt for de yderligere 7 teoridage som danner grundlaget for at kunne blive DK-kinesiologi. Praktikken går netop på at integrere og aktivere denne viden, så den studerende selvstændigt og med sikkerhed kan udmønte teorien i praktisk arbejde med klienterne. Der er desuden også læseplaner for de opdateringsmoduler, som vi har udviklet.

 

Praktik 1 (40 timer)

 

Praktik 1 foregår i instruktørernes klinikker, hvor instruktørerne arbejde med deres klienter og den studerede observerer og går til hånde, hvor muligt og optimalt for den studerende og for klienten. F.eks. skriver den studerende journal og egne notater samt kommer med idéer og input i forhold til behandlingen. Den studerede assisterer også med at finde remedier frem og med at arbejde direkte på klienten på dele af behandlingen, som den studerede således får praktisk øvelse i (f.eks. korrektion af blodsukker eller specialkorrektion for den nederste del af ryggen).

 

Før behandlingen er instruktøren og den studerende i dialog om den forestående behandling, hvor den studerende overhøres i omformningen fra teori til praksis, og hvor den studerende også kan byde ind med, hvordan behandlingens skal gribes an, og hvad de selv vil gøre på nuværende tidspunkt. Det giver instruktøren mulighed for at vide, hvilke elementer af teorien, der skal repeteres.

 

I hele behandlingsforløbet får den studerende repeteret teori og praksis, når den studerende oplever, hvorledes instruktøren kommunikerer med klienten og underviser denne i selvbehandlingsmetoderne/hjemmearbejdet og i forståelsen for sammenhængende mellem symptomer og årsager.

 

Efter behandlingen evaluerer instruktøren og den studerende forløbet. Den studerende kan stille spørgsmål og får yderligere forklaringer på og undervisning i de elementer, der indgik i behandlingen.

 

Den studerende får individuelle mål og vejledning i forhold til deres aktuelle vidensniveau (Søren Kierkegaards filosofi omkring det at tage udgangspunkt i, hvor den studerende er og derfra hjælpe ham/hende til fortsat udvikling og læring). Det kan eksempelvis resultere i mål for genlæsning af teori og henvisning til supplerende faglitteratur i forhold til læseliste og anden relevant faglitteratur.

Klinikdrift
Kurset omhandler de vigtigste områder i forhold til at etablere og drive egen klinik:

– Vejledning i basal sundhedslovgivning.
– Autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalverbestemmelser.
– Sundhedsstyrelsens kriterier for RAB-registrering
– Klientsamarbejde og information – evaluering af klientsamarbejdet
– Klinikindretning
– Hygiejne / smitterisiko
– Journalføring
– Persondataloven / Datatilsynet
– Markedsføring (Image, hjemmeside, visitkort, pjecer, PR, artikler, kontakt til presse, mv.)
– Prisfastsættelse – værdibaseret salg og forventningsstyring
– Væksthuse og iværksætterhjælp
– CVR registrering
– Moms og lønsum – Told & Skat
– Budgetter og regnskab
– Revisor
– Erhvervsansvarsforsikring
– Arbejdsløsheds- og sygeforsikring

Forudsætninger: Ingen forudsætninger.

Varighed: 16 lektioner.

Kommunikation der højner kvaliteten i mødet med klienten
På dette modul arbejder vi med generel og specifik kommunikation ud fra
• NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)
• Den værdsættende kultur (Appreciative Inquiry)
• Sundhedsfremme i den bredeste betydning

Kurset giver en god indføring i NLP og en Værktøjskasse med NLP–redskaber, der giver mulighed for større forståelse og rummelighed overfor andre mennesker og gør det lettere at mestre de udfordringer dagligdagen byder.

Dagene er tilrettelagt med korte teoretiske oplæg, øvelser, individuelle overvejelser, drøftelser i mindre grupper med fremlæggelse i plenum og erfaringsudveksling. Der skal påregnes hjemmeopgaver.
Der udstedes kursusbevis på 4 X 8 lektioner, i alt 32 lektioner. (Desuden tilbydes mulighed for individuel personprofil og coaching mod merbetaling efter ønske og behov.)

Hensigten er at deltagerne:

• arbejder bredt med kommunikation og specielt med fokus på at opnå den optimale klientkommunikation
• får styrket og udviklet sin interpersonelle kompetence, får større rummelighed og tolerance og bl.a. bliver mere bevidst om at kommunikere på en værdsættende og konstruktiv måde
• bliver i stand til at anvende kursets værktøjskasse i den daglige klientkommunikation
• bliver yderligere bevidst om sundhedsfremme, herunder at styrke og bevare energi og jordforbindelse og genopbygge ressourcer hos klienten
• bliver endnu bedre til at skabe en god klient kontakt, her tænkes især på tryghed /rapport
• får en større forståelse for at være nærværende i rollen som behandler
• bliver yderligere bevidst om at være værdsættende i omgangen med mennesker
• bliver mere bevidst om hvad der duer og virker frem for fejl og mangler
• bliver mere bevidste om egne ressourcer, menneskelige og faglige kompetencer
• har en god og sjov oplevelse

Varighed: 4 dage – 32 lektioner

Praktik 2
Praktik 2 (40 timer)

 

Som en del af uddannelsen skal den studerende selv i egen klinik arbejde med 50 klientbehandlingsforløb af ca. 3 behandlinger. Praktik 2 gennemføres hos den studerende med den studerendes klienter, som allerede har været i 2-3 behandlinger hos den studerende. Klienterne udvælges bredt ud fra muligheder og behov. Dog er det mest formålstjenligt for praktikken og undervisningen, at det er klienter, hvor klienten og den studerende oplever, at der er symptomer og forhold, som ikke bedre sig tilfredsstillende efter hjemmearbejde og 2-3 behandlinger hos den studerende.

 

 

 

Formål med praktik 2:

 

 1. At instruktøren hjælper den studerende med at finde ud af hvorfor de udvalgte klienter ikke har opnået den tilsigtede bedring. At den studerende i samarbejde med instruktøren afdækker årsagerne til at de 2-3 behandlinger ikke har haft den ønskede virkning og sammen giver klienten den nødvendige og mulige behandling samt instruktioner for hjemmearbejde for det videre forløb.
 2. At den studerende kan udvikle sine muskeltestfærdigheder (viden, bevidsthed og tankebilleder som testes på).
 3. At den studerende i evalueringen bliver opmærksom på forhold og sammenhænge, som kan hjælpe den studerende videre i processen fra novice til ekspert efter de anvendte pædagogiske principper for undervisningen.
 4. At den studerende bliver bedst muligt i stand til at forklare de fundne forhold til klienten, så det giver mening. Dette danner baggrund for selvhelbredelsen og for at klienten kan arbejde med sig selv og evt. ændre livsforhold/livsstil.

 

Den studerende planlægger selv en hel praktikdag med 3-4 klienter. Der afsættes 2 timer pr. klient og undervisningen tilrettelægges således:

 

 1. Forud for praktikdagen fremsender den studerende klientens case-beskrivelse med uløste problemstillinger / journal.

 

 1. På praktikdagen afsættes 15-30 minutter til analyse af de hidtidige behandlinger, hvor journalen danner baggrund for en snak om klientens sygdomsbillede, liv og udfordringer og for udviklingen i klientens tilstand eller mangel på samme. Såvel de gennemførte behandlinger som klientens hjemmearbejde vurderes (anbefalet/gennemført). På denne måde identificeres områder og muligheder, som ønskes afdækket under behandlingen.

 

 1. Der afsættes 60-90 minutter til behandling af klienten, hvor instruktøren og den studerende samarbejder, tester og behandler klienten. Hensigten er at arbejde med de identificerede områder fra analysen og med det, som instruktøren kan afdække i kraft af vedkommendes viden og erfaring. Hensigten er også, at både den studerende og instruktøren tester klienten for så også at identificere udviklingsområder i den måde den studerede tester klienten på (hvilken viden og tankebilleder testes der på – og hvilket resultat får den studerende i forhold til det, som instruktøren afdækker). Nødvendigt hjemmearbejde og det videre behandlingsforløb aftales med klienten og den studerende.

 

 1. Efter behandlingen evaluerer den studerende og instruktøren behandlingen og de fundne problemområder i 15-30 minutter med henblik på at integrere den studerendes viden og erfaring samt vejlede i forhold til det videre forløb.

 

 

 Praktik 3 og 4 (2 x 40 timer)

 

Praktik 3 og 4 kan forgå både i instruktørens og den studerendes klinik alt efter, hvad der tilgodeser de opstillede mål for praktikkerne mest.

 

Et af formålene med praktik 3 og 4 er at afkorte den studerendes status som generel novice på vej til at udvikle sig mod generel ekspert. Derudover kan den studerende udvikle speciel ekspertise inden for udvalgte områder, ved at den studerende kan arbejde videre med individuelle behov og ønsker. Ved at fortsætte i praktik 3 og 4 får den studerende maksimal udbytte af instruktørens viden og erfaring.

 

Principperne beskrevet for forløbene i praktik 1 og 2 danner også baggrund for praktik 3 og 4.

 

Den studerende og instruktøren opstiller i samarbejde detaljerede mål og delmål for praktikkerne. Dette gøres helt individuelt alt efter den studerendes ønsker i forhold til:

 

 1. Behandling af forskellige klientkategorier / særlige interesseområder.
 2. Udfordringer i forhold til forskellige identificerede fagområder fra den teoretiske grundundervisning i CS-programmet, og i forhold til at omsætte teori til praksis.
 3. Undervisning i specialviden og forståelse i forhold til forskellige områder, f.eks. børn og indlæring, spiritualitet, specifikke sygdomme, forebyggelse og sundhedsfremme eller andre fagområder.
 4. Videreudvikling af den studerendes klinik og klientgrundlag.
 5. Generel udvikling af faglig viden og ekspertise – den studerende lærer at se og genkende mønstre og opfatte helheder. Den studerende bliver endnu bedre til at omsætte teori til praksis.
 6. Der kan indgå nyt skriftligt materiale/teori som den studerende bl.a. ved selvstudium tilegner sig som baggrund for at integrere denne nye viden i praktikken.

 

Afsluttende kommentarer vedr. praktikundervisningen

 

Det er vores erfaring fra mange års arbejde med denne behandlingsform og undervisning, at praktikundervisning er en helt nødvendig del af det at kunne omsætte teorien og få succes med at praktisere og opnå tilfredsstillende resultater.

 

Formålet med at uddanne Corrective Sounds behandlere er grundlæggende, at de bliver i stand til at kunne drive en selvstændig klinik som deres hovederhverv.

 

 

 

CS Programmet - del 2 overbygning
På Corrective Sounds- del 2 gåes endnu mere i dybden i forhold til forskellige områder herunder børn/voksne med indlærings-og udviklingsforstyrrelser men også mange andre sundhedsmæssige problemstillinger vi møder hos klienterne.

 

Varighed: 56 timer teori samt 80 timers praktikundervisning 3 og 4 hos instruktør.

 

Indhold:
Målet er at du som behandler bliver endnu bedre i at arbejde med både børn og voksne med forskellige indlærings-, udviklings- og adfærdsforstyrrelser, manglende selvværd og selvtillid, vanskeligheder i sociale sammenhænge, manglende trivsel, tristhed , mobning, temperament, hyperaktivitet, søvnproblemer/manglende energi, og andre psykiske lidelser, fysiske symptomer, kræsenhed, sprogvanskeligheder og meget mere. Samt går vi i dybden med andre hyppigt forkommende sundhedsproblematikker vi møder i klinikken.

Klik her og læse mere……..

Du får viden om typiske henvendelser og spørgsmål fra forældre, pårørende og hvordan vi snakker med dem om dette i tlf. og ved 1.behandling. Lærer at teste udvidet protokoludsagn og udviklingsprofil efter Kommunikationskinesiologien. Får kendskab til hvordan klienten kan hjælpes til at benytte sit optimale potentiale, kostens betydning for børn og voksne – diæt, tarmflora, intolerence, kosttilskud i form af vitaminer, mineraler, essentielle fedtsyrers positive indflydelse for klienten. Bliver fortrolig med at undervise dine klienter i selvtest. Forstår det unikke i programmet lyde til hjemmebehandling og bedst opnåelse af behandlingsresultater, samt oplæring af dine klienter til selvbehandling. Kendskab til motion, øvelser, bevægelse og hjernegymnastik. Betydningen af positiv  kontakt og samarbejde med barn/voksen/forældre- under testforløbet. Samt inspiration til hvordan man som behandler opnår et tillidsforhold til barn/forældre og hvordan behandleren kommunikerer, så forældrene kan føle sig forstået i  forhold til barnets problemer. Kendskab til betydningen af hvordan ros og anerkendelse har indflydelse på klientens adfærd og trivsel- og får viden om hvordan forældre ved at ændre  egen adfærd kan hjælpe deres barn.
Viden om betydningen af, at klæde forældre på til at håndtere omgivelsernes reaktioner på evt. diæt og anden tilgang til behandling. Kendskab til arbejdsmetoder i PPR, Børnepsykiatrisk afdeling- hvem og hvordan der stilles en diagnose samt kendskab til yderligere information om ADHD foreningen, facebook, rhitalin, concerta behandling, lykkepiller og meget andet.

Forberedelse:  Det kan anbefales at læse nedenstående bøger før kursusstart:

Pæne piger og dumme drenge- af Ann Elisabeth Knudsens bog
Mit barn er anderledes-og hvad så?, skrevet af Marianne Cornett. Kan købes hos Corrective Sounds

Diverse aktuelle Tema artikler fra BUPL om ADHD børn og systemets tilbud til disse børn:

LINK: http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/temaer/medicinbarnet (hvis liket ikke virker må du indtaste linket selv)Du kan printe alle artiklerne ud.

Artikel fra Mit Helbred nr. 3 årgang 2010: ”Autisme og glutenfri-kaseinfri diæt” forskningsprojekt, af Jonna Dejbjerg (vi forsøger at få den i Pdf format, eller må du selv finde artiklen)

Anden litteratur der kan anbefales at læses:

”Kost indlæring og adfærd”, Frede Bräuner
”Rask af mad”, Marianne Jæger

”Når sygdom forløser”,  Ulla Rung Weeke

”Behandling af stress, angst og depression uden medicin og terapi”, Schreiber (ny forskning om det autonome nervesystem)

” Kommunikationskinesiologi”, Ellen Langgaard

”Barnet bag diagnosen”, Ib Larsen, Forlag Dafolo
”Sundhedsvæsen eller medicinindustri”, Forlag Klitrose,
ISBN 9788792041142 (ny debatbog om vaccinationer- skrevet af en heilpraktiker Mads Wedel-Ibsen)

Uddannelsen
Corrective Sounds Uddannelsen blev oprettet i 2001 af Margit Andersson og Ellen Eriksen  med det formål at udbrede kendskabet til The Dawson Program metoden i Europa.

De første kurser i Dawson Programmet blev afholdt i 2001- 2003 med Cameron Dawson som underviser. Kurserne gennemført af Cameron Dawson var af en varighed på 3-6 dage. Corrective Sounds har arbejdet tæt sammen med Cameron Dawson fra 2000 til hans død i 2004 og har været med til at udvikle kursusmateriale og manual mv. også med hjælp fra andre dedikerede folk. I perioden efter Cameron Dawsons død i 2004 har Corrective Sounds Akademiet udviklet eget behandlingsprogram der benyttes af behandlere i Danmark og udlandet idag. I marts 2011 blev Corrective Sounds Programmet godkendt som en hel uddannelse med mulighed for RAB registrering og opnåelse af titlen som DK-Kinesiolg®

Corrective Sounds ApS og Corrective Sounds Akademiet er siden 2009 ejet af Ellen Eriksen.

Uddannelse og træning/mesterlære er under løbende udvikling for at sikre bedst mulige færdigheder og ekspertise hos behandlerne.

Kontakt vedr. oplysninger om uddannelse:

E-mail: adm@correctivesounds.com

Kontaktperson: Ellen Eriksen

Telefon: +45 20727090

Akademiets formål
• At uddanne udøvere til Corrective Sounds Practitionere

• At undervise i en metode til sundhedsfremme og styrkelse af kroppens egen selvhelbredelse.

• At udbrede en metode, der ikke anvender traditionelle kendte lægemidler men med baggrund i erfaringer og anvendelse af frekvenser fra særligt udvalgte musikinstrumenter. Der anvendes ligeledes frekvenser fra sten, essentielle olier og farver til at aktivere kroppens egen selvhelbredelse.

• At tilbyde undervisning og oplæring efter mesterlære princippet i Corrective Sounds Programmet, som en overbygning til anden faglig uddannelse f.eks.  sundhedsuddannelser (sygeplejersker, læger og kiropraktorer) og de pædagogiskeuddannelser (pædagoger og folkeskolelærere)

• At samarbejde med andre faggrupper, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, forskningsmiljøer, skoler, institutioner der arbejder med eller har ønske om nye tilgange/metoder til sundhedsfremme og sygdomforebyggelse.

• At uddanne personer der ønsker at arbejde som professionelle udøvere med Corrective Sounds Programmet i tæt samarbejde med andre professionelle udøvere/kolleger i ind-og udland.

Registrerede Corrective Sounds behandlere
Alle behandlerne har gennemført uddannelse og eksamen i Corrective Sounds Programmet og har modtaget et uddannelsesbevis fra Corrective Sounds Akademiet.

 

 

Etik
Alle udøvere af Corrective Sounds Programmet gennemgår løbende uddannelse og kompetenceudvikling. Som led i den løbende opdatering er vedtaget nedenstående sæt etiske regler for arbejdet med klienter:

1. Jeg arbejder hæderligt med mine klienter udfra et holistisk synspunkt og opretholder min tavshedspligt.

2. Jeg giver ikke lægelige diagnoser, udskriver ikke recepter på medicin og behandler ikke med medicin med mindre jeg har faglig uddannelse til det.

3. Jeg anvender muskeltest som bio-feedback i relation til behandling og bevidstgørelse af klienten.

4. Jeg identificerer forstyrrelser i kroppens elektriske frekvenser i henhold til en standard CS testprotokol – den samme for hver person. Jeg korrigerer disse forstyrrelser med lydtoner, farver, essentielle olier, ædelstene og halvædelstene samt affirmationer og intention.

5. Jeg manipulerer ikke med kroppen på nogen måde. Den eneste fysiske kontakt er berøring med henblik på at måle og på at identificere punkter på kroppen, der skal korrigeres. Hvis jeg har kvalifikationer, som kræver berøring, f.eks. massage, zoneterapi mv., så anvender jeg disse metoder, hvis jeg finder det formålstjenligt.

6. Jeg anbefaler om nødvendigt kosttilskud i form af urter, vitaminer, mineraler eller sporstoffer, cremer eller kosmetiske produkter.

7. Jeg anbefaler om nødvendigt lydterapi og øvelser som selvbehandling.

8. Jeg opfører mig på en måde, der afspejler min respekt og agtelse for mine klienter, elever og kolleger.

9. Jeg tager ansvar for min fortsatte vækst og udvikling.

Basiskursus
Basiskursus i muskeltestning er med inspiration i John Diamonds arbejde – ord, følelser, meridianer samt verbal- og intuitivtestning

Indhold:

– Hvordan ved du hvad der er godt for dig?

– Du lærer at kommunikere med din krop og underbevidsthed og få svar på, hvad der er godt for dig, hvordan dine omgivelser påvirker   dig – og meget mere…
– Måske er du allerede behandler og er nogle gange i tvivl om, hvad næste skridt er i behandlingsforløbet. Måske ønsker du bare en større indsigt omkring forhold i dit eget liv.

John Diamond er læge og psykiater – men det var først da han begyndte at arbejde med muskeltestning i sine klientbehandlinger, at han fandt værktøjet til at opnå markante og hurtige fremskridt for sine klienter. John Diamond er grundlæggeren af adfærdskinesiologi, som bl.a. beskriver sammenhængene mellem meridianer og følelser. Læs mere om ham på http://www.drjohndiamond.com/

På dette kursusmodul er hovedmålet at blive fortrolig med muskeltesten, og alle de måder den kan anvendes på. Hvad er grundlaget for, at det virker, og hvad kan man gøre, hvis det ikke virker.

Vi lærer meridianerne og deres følelsesmæssige aspekter at kende og afbalancerer med affirmationer, ligesom vi tester på forskellige fødevarer og påvirkninger fra omgivelserne.
Derudover er det intentionen at lægge vægt på at opøve testfærdighederne. Vi vil teste, stående, siddende og liggende samt via surrogat. Derudover vil du lære forskellige former for selvtest.

Det at blive fortrolig med muskeltest er en proces for de fleste, men med dette kursus vil du kunne tage et stort skridt fremad i den rigtige retning.

Undervisere:  Corrective Sounds Akademiets tilknyttede undervisere

Undervisningsmateriale: Med baggrund i John Diamonds bøger – adfærdskinesiologi (dansk) og Life Energy (engelsk). Bogen Life Energy kan købes på http://www.amazon.co.uk/. Dele af Life Energy bogen omhandlende de 14 meridianer er oversat til dansk og indgår i kursusmaterialet. Diverse kursusmateriale efter behov og relevans (f.eks. uddrag af Harold Saxton Burr/ Blueprint for Immortality med flere)

Forberedelse: Ingen, udover evt. indkøb af bøgerne Adfærdskinesiologi og Life Energy, hvis du læser bøger på engelsk

Formål med kurset er at kursisterne opnår:

 • En grundlæggende forståelse for muskeltestning og dens muligheder.
 • At kunne mestre de grundlæggende elementer i at få testen til at ”fungere” hver gang.
 • At optræne forskellige måder, hvorpå en muskeltest kan anvendes.
 • At kunne mestre muskeltesten tilstrækkeligt sikkert til at kunne anvende den uden forbehold indenfor de metoder, man ellers er uddannet i / vil uddanne sig i.
 • At lære at identificere hvad der svækker og styrker vores thymuskirtel, livsenergi og kropsholdning. Hvordan symboler, ernæring, følelser, tanker, dufte, farver, musik, kunst, billeder m.m. påvirker os i hverdagen.
 • Sikkerhed i såvel verbal testning (spørgeteknik) som terapilokalisering.
 • Viden om Etik – omkring hvad der testes på/ikke testes på
 • Kendskab til væsentlige, udvalgte områder indenfor adfærdskinesiologi og meridianlære.
 • Gennemgang af thymuskirtlen, livsenergi og de 14 meridianers følelsesregistre med hovedvægt på ordenes oprindelse.
 • Der anvendes verbaltest og terapilokalisering, hvor igennem kursisterne bevidstgøres om det vigtige i nuancerne af de følelsesmæssige tilstande, som de forskellige meridianer repræsenterer.
 • Der afbalanceres gennem ord/meridianbekræftelser.
 • At lære nogle udvalgte simple afbalanceringsmetoder / korrektionsmetoder med udgangspunkt i adfærdskinesiologi og Corrective Sounds Programmet.
 • Test af fødevarer, husholdningsprodukter og toiletsager.

Undervisnings-  og indlæringsmetode:

Kurset vil være en vekselvirkning mellem præsentation af baggrund og teori demonstration, øvning samt afklaring af spørgsmål og individuelle barrierer og behov. Mindst 50 % af tiden vil være afsat til at øve metoderne i praksis.
Mellem undervisningsdagene skal du afsætte tid til øvning derhjemme for at opnå tilstrækkelig færdighed og sikkerhed ved at arbejde med så mange forskellige mennesker som muligt. 6 timers superviseret træning/øvning i forhold til dette kursus – ved holdundervisning

Forberedelse: 

Modtaget behandling hos en behandler af Corrective Sounds Metoden.

Kursus i anatomi, fysiologi og sygdomslære

© Corrective Sounds - Designet af r-stjerne.dk